O društvu

U društvu Triglav Skladi d.o.o. okupljamo najiskusnije, predane i inovativne stručnjake u regiji te investitorima pružamo financijske usluge na najvišem nivou. Naše usluge neprestano razvijamo, nadograđujemo i prilagođavamo zahtjevima investitora i tržišta.

Profil društva

 • Sjedište u Ljubljani, Slovenska 54, Slovenija
 • Osnovano 1994
 • 1 milijarda € imovine pod upravljanjem
 • 110.000 aktivnih klijenata

 

Uprava društva i nadzorni odbor

 

Uprava društva

 • Predsjednik uprave: Benjamin Jošar
 • Član uprave: Andrej Petek, CFA
 • Član uprave: Miha Grilec

 

Nadzorni odbor

 • Predsjednik nadzornog odbora: David Benedek
 • Zamjenik predsjednika nadzornog odbora: Meta Berk Skok
 • Član nadzornog odbora: Blaž Kmetec
 • Član nadzornog odbora: Nataša Veselinović
 • Član nadzornog odbora: Matej Runjak

 

Sjedište društva i ostali podaci

Ime Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Sjedište Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
Telefon + 386 1 / 300 73 00
Telefaks + 386 1 / 300 73 50
Internetska stranica www.triglavfondovi.hr
Elektronička pošta info@triglavfondovi.hr
Broj upisa u sudski registar 94/01262 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matični broj 5853915
Identifikacijski broj 76205371
Broj računa 0510 0801 3777 387
Temeljni kapital 834.585,01 EUR
Vlasnička struktura Zavarovalnica Triglav, d. d.
Godina osnivanja 1994
Pravni status
društvo s ograničenom odgovornošću, društvo za
upravljanje
Osnovna dejavnost
upravljanje UCITS fondom, upravljanje portfeljem,
investicijsko savjetovanje
Broj odobrenja izdan od ATVP* 32/AG-94 z dne 26. 5. 1994
Vlasniška struktura

32,50% Triglav Skladi d.o.o. i 67,50% Zavarovalnica Triglav d.d.

*Agencija za trg vrednostnih papirjev, Slovenija

 • Financijski centar Triglav Skladi nalazi se u prizemlju poslovne zgrade u Slovenskoj 54 u Ljubljani.

 

Kratki životopisi članova uprave i članova nadzornog odbora

 

Članovi uprave:

 • Benjamin Jošar, predsjednik uprave Benjamin Jošar je diplomirani ekonomist i magistar poslovnih znanosti i organizacije. Ima 20 godina radnog iskustva u području financija, bankarstva i osiguranja. Od siječnja 2018. godine predsjednik je uprave društva Triglav Skladi d.o.o., a prije toga je obnašao dužnost člana uprave Zavarovalnice Triglav d.d.
 • Andrej Petek, član uprave Andrej Petek je diplomirani ekonomist s titulom ovlaštenog financijskog analitičara CFA. Ima preko 15 godina radnog iskustva u bankarskim i financijskim institucijama. Od siječnja 2015. godine član je uprave društva Triglav Skladi d.o.o., a prije toga obnašao je dužnost direktora Službe za upravljanje bilancom u društvu Abanka d.d.
 • Miha Grilec, član uprave Miha Grilec je diplomirani ekonomist i diplomirani pravnik s položenim državnim pravosudnim ispitom. Ima 19 godina radnog iskustva uključujući više od 15 godina na višim rukovodećim položajima u osiguranju, upravljanju imovinom i korporativnom upravljanju. Od 2006. godine do kolovoza 2019. godine bio je direktor Odjela za pravne poslove Zavarovalnice Triglav, d.d., Od kolovoza 2019. godine član je uprave društva Triglav Skladi d.o.o.

 

Članovi nadzornog odbora:

 • David Benedek, predsjednik nadzornoga odbora David Benedek je diplomirani ekonomist, a na Sveučilištu Indiana University, Kelley School of Business, Bloomington u Sjedinjenim Američkim Državama stekao je MBA titulu. Bio je zaposlen u bankarskom sektoru više od 20 godina, a u razdoblju od 2009. do 2014. godine obnašao je funkciju člana uprave, pomoćnika uprave te direktora Sektora za nestrateške aktivnosti u Novi Ljubljanski banki d.d. Od 2014. godine zaposlen je u tvrtkama Triglav Grupe, a od kolovoza 2019. godine i kao član uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. Predsjednik je nadzornog odbora društva Triglav Skladi d.o.o od listopada 2019. godine.
 • Meta Berk Skok, zamjenica predsjednika nadzornog odbora Meta Berk Skok je magistra poslovnih znanosti i ima gotovo 20 godina radnog iskustava u financijama i osiguranju. Od 2011. godine predsjednica je uprave društva Triglav zdravstvena zavarovalnica, d.d. Članica je nadzornog odbora društva Triglav Skladi d.o.o. od 2013. godine i trenutno obnaša funkciju zamjenice predsjednika nadzornog odbora Društva.
 • Blaž Kmetec, član nadzornog odbora Blaž Kmetec je diplomirani ekonomist s titulom ovlaštenog financijskog analitičara CFA. Ima više od 18 godina radnog iskustva u području financija i osiguranja, a od 2017. godine izvršni je direktor za financije u Zavarovalnici Triglav d.d. Član je nadzornog odbora društva Triglav Skladi d.o.o od 2017. godine.
 • Nataša Veselinovič, članica nadzornoga odbora Nataša Veselinović je diplomirani ekonomist. Tijekom tridesetogodišnje karijere bila je zaposlena u sektoru bankarstva i osiguranja. U razdoblju od 2015 do 2017. godine zaposlena je kao savjetnica u Odjelu za upravljanje rizicima Zavarovalnice Triglav d.d., a od 2017. do 2019., godine u Gorenjski banki d.d. kao direktorica Sektora za kontrolu rizika. Trenutno je zaposlena u društvu Zavarovalnica Triglav d.d. na mjestu pomoćnika izvršnog direktora Sektora za upravljanje ovisnih društava. Članica je nadzornog odbora društva Triglav Skladi d.o.o od listopada 2019. godine.
 • Matej Runjak, član nadzornoga odbora Matej Runjak diplomirao je ekonomiju, a 2004. godine je na Sveučilištu Johannes Guttenberg University of Mainz u Njemačkoj stekao MBA titulu. Tijekom gotovo dvadesetgodišnje karijere bio je zaposlen na vodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama. U razdoblju od 2012. do 2013. godine obnašao je funkciju v.d. direktora Uprave za javnu imovinu i financijski sustav pri Ministarstvu financija Republike Slovenije, a od 2017. godine zaposlen je na mjestu direktora društva Trigal d.o.o. Obnašao je i funkciju člana nadzornog odbora u tvrtkama Cinkarna Celje d.d., Zavarovalnica Triglav d.d. te SID banka d.d. Član je nadzornog odbora društva Triglav Skladi d.o.o od listopada 2019. godine.

 

Djelatnosti iz članka 13. ZOIFJP za koje društvo ima izdano odobrenje za rad

 

Djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima.

 

Opći podatci o depozitaru UCITS fonda i popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova iz članka 221. ZOIFJP

 

Depozitar Fonda je OTP banka d.d., sa sjedištem u Splitu (dalje u tekstu: Depozitar). Depozitar je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 60000531. Temeljni kapital OTP banke d.d. iznosi 3.993.754.800,00kuna. Djelatnosti OTP banke d.d., čine bankarski poslovi, pri čemu će za Fond obavljati poslove depozitara pod uvjetima i na način predviđen Zakonom, Prospektom i Pravilima Fonda, Pravilnikom o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda te Ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom. 

Depozitar

OTP BANKA d.d.

Sjedište

Ulica Domovinskog rata 61, 21 000 Split

Pravni oblik

Dioničko društvo

Odobrenje nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara

Rješenje Hrvatske narodne banke Z.Br. 746/2000 od 09. veljače 2000., Z.br. 1187/2003 od 12. veljače 2003., Z.br 1360/2005 od 12. listopada 2005., Z.br. 1688/2010 od 14.travnja 2010. i Z.br 1790/2011 od 08. lipnja 2011. godine te Z.Br. 1870/2012 od 11. srpnja 2012. godine.

Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), klasa: UP/I-451-04/12-03/1, Ur. broj: 326-111-12-7 od 26. travnja 2012. godine.

Popis trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova                                                                                                           

The Bank of New York Mellon SA/NV

Clearstream Banking Luxembourg

Société Générale S.A.

OTP Bank Srbija a.d., Beograd

SKB Banka d.d. Ljubljana

BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Komerčni banka a.s.

Unicredit Bank d.d. Bosna i Hercegovina

Société Générale Luxembourg S.A.

Komercijalna banka AD Skopje

Crnogorska Komercijalna banka AD Podgorica

OTP Banka Plc Budapest

 

 

Fond TRR OIB
Triglav Special Opportunity HR7224070001300000808 73876640124
Triglav Emerging Bond HR1424070001300000785 74282954450
Triglav Multicash HR8924070001300000793 51485653636

 

Tabelarni prikaz rizika vezanih uz društvo za upravljanje i UCITS fond sa stupnjem utjecaja svakog rizika na društvo i UCITS fond

 

Sklonost pojedinom riziku Društvo procjenjuje skalom od pet stupnjeva: niska, niska do umjerena, umjerena, umjerena do visoka, visoka.

Najznačajniji rizici kojima je izložen pojedini Fond:

 

 • Triglav Special Opportunity
Rizik        Sklonost riziku
Rizik promjene cijena financijskih instrumenata                                      Visoka                                      
Rizik promjene tečaja (valutni rizik) Visoka
Rizik nelikvidnosti tržišta                                                                                                                 Niska
Kreditni rizik i rizik namiren Niska
Rizik promjene poreznih propisa Umjerena
Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda Umjerena

 

Sukladno strategiji ulaganja i karakteristikama financijskih instrumenata u koje se imovina ulaže, profil rizičnosti Fonda je visok te se može očekivati visoka volatilnost udjela u Fondu.

 

 • Triglav Emerging Bond
Rizik       Sklonost riziku 
Rizik promjene cijena financijskih instrumenata  Umjerena
Rizik promjene kamatnih stopa Umjerena do visoka
Kreditni rizik Umjerena
Rizik nelikvidnosti tržišta Umjerena
Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda Umjerena do visoka
Rizik promjene tečaja valuta u kojima su vrijednosni papiri denominirani Umjerena do visoka
Rizik promjene poreznih propisa    Niska

 

Sukladno strategiji ulaganja i karakteristikama financijskih instrumenata u koje se imovina ulaže, profil rizičnosti Fonda je umjeren te se može očekivati umjerena volatilnost udjela u Fondu.

 

 • Triglav Multicash
Rizik     Sklonost riziku
Rizik promjene cijena financijskih instrumenata Niska
Rizik promjene kamatnih stopa Niska do umjerena
Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda Niska
Rizik promjene tečaja valuta u kojima su vrijednosni papiri denominirani Niska do umjerena
Rizik nelikvidnosti tržišta Niska
Kreditni rizik Niska
Operativni rizik Niska

 

Sukladno strategiji ulaganja i karakteristikama financijskih instrumenata u koje se imovina ulaže, profil rizičnosti Fonda je nizak te se može očekivati niska volatilnost udjela u Fondu.

Detaljan opis svih bitnih rizika možete pronaći u prospektu pojedinog Fonda.

 

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo